Có 2 kết quả:

物主代詞 wù zhǔ dài cí物主代词 wù zhǔ dài cí

1/2

Từ điển Trung-Anh

possessive pronoun

Từ điển Trung-Anh

possessive pronoun