Có 2 kết quả:

物主限定詞 wù zhǔ xiàn dìng cí物主限定词 wù zhǔ xiàn dìng cí

1/2

Từ điển Trung-Anh

possessive (in grammar)

Từ điển Trung-Anh

possessive (in grammar)