Có 2 kết quả:

惜寸阴 xī cùn yīn惜寸陰 xī cùn yīn

1/2

xī cùn yīn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to cherish every moment
(2) to make good use of one's time

xī cùn yīn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to cherish every moment
(2) to make good use of one's time

Một số bài thơ có sử dụng