Có 2 kết quả:

西番莲 xī fān lián西番蓮 xī fān lián

1/2

xī fān lián

giản thể

Từ điển Trung-Anh

passion flower

xī fān lián

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

passion flower