Có 2 kết quả:

西方极乐世界 xī fāng jí lè shì jiè西方極樂世界 xī fāng jí lè shì jiè

1/2

Từ điển Trung-Anh

Western Pure Land of Ultimate Bliss or Sukhavati (Sanskrit)

Từ điển Trung-Anh

Western Pure Land of Ultimate Bliss or Sukhavati (Sanskrit)