Có 2 kết quả:

西方松雞 xī fāng sōng jī西方松鸡 xī fāng sōng jī

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) western capercaillie (Tetrao urogallus)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) western capercaillie (Tetrao urogallus)