Có 2 kết quả:

稀里光当 xī li guāng dāng稀里光當 xī li guāng dāng

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) thin
(2) diluted

Từ điển Trung-Anh

(1) thin
(2) diluted