Có 2 kết quả:

西南栗耳凤鹛 xī nán lì ěr fèng méi ㄒㄧ ㄋㄢˊ ㄌㄧˋ ㄦˇ ㄈㄥˋ ㄇㄟˊ西南栗耳鳳鶥 xī nán lì ěr fèng méi ㄒㄧ ㄋㄢˊ ㄌㄧˋ ㄦˇ ㄈㄥˋ ㄇㄟˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) striated yuhina (Yuhina castaniceps)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) striated yuhina (Yuhina castaniceps)