Có 1 kết quả:

西施犬 xī shī quǎn

1/1

xī shī quǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

shih tzu (dog breed)