Có 1 kết quả:

蜥臀目 xī tún mù

1/1

xī tún mù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Saurischia or lizard-hipped dinosaurs, order within superorder Dinosauria