Có 2 kết quả:

吸烟室 xī yān shì吸煙室 xī yān shì

1/2

xī yān shì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

smoking room

xī yān shì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

smoking room