Có 2 kết quả:

吸着 xī zhuó吸著 xī zhuó

1/2

xī zhuó

giản thể

Từ điển Trung-Anh

sorption (generic term for absorption, adsorption, diffusion, precipitation etc)

xī zhuó

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

sorption (generic term for absorption, adsorption, diffusion, precipitation etc)