Có 2 kết quả:

喜冲冲 xǐ chōng chōng喜衝衝 xǐ chōng chōng

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) to beam with joy
(2) in a happy mood

Từ điển Trung-Anh

(1) to beam with joy
(2) in a happy mood