Có 1 kết quả:

喜出望外 xǐ chū wàng wài

1/1

xǐ chū wàng wài

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to be pleased beyond one's expectations (idiom)
(2) overjoyed at the turn of events