Có 1 kết quả:

喜娘 xǐ niáng

1/1

xǐ niáng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

matron of honor (old)