Có 1 kết quả:

喜帕 xǐ pà

1/1

xǐ pà

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

bridal veil (covering the face)