Có 2 kết quả:

喜气 xǐ qì喜氣 xǐ qì

1/2

xǐ qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hilarity
(2) cheerful atmosphere