Có 2 kết quả:

喜壽 xǐ shòu喜寿 xǐ shòu

1/2

xǐ shòu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

77th birthday (honorific, archaic or Japanese term)

xǐ shòu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

77th birthday (honorific, archaic or Japanese term)