Có 1 kết quả:

喜帖 xǐ tiě

1/1

xǐ tiě

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

wedding invitation