Có 2 kết quả:

細胞分裂 xì bāo fēn liè细胞分裂 xì bāo fēn liè

1/2

Từ điển Trung-Anh

cell division

Từ điển Trung-Anh

cell division