Có 2 kết quả:

細胞器官 xì bāo qì guān细胞器官 xì bāo qì guān

1/2

Từ điển Trung-Anh

organelle

Từ điển Trung-Anh

organelle