Có 2 kết quả:

細菌病毒 xì jūn bìng dú细菌病毒 xì jūn bìng dú

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) bacteriophage
(2) virus that infects bacteria

Từ điển Trung-Anh

(1) bacteriophage
(2) virus that infects bacteria