Có 2 kết quả:

細菌群 xì jūn qún细菌群 xì jūn qún

1/2

xì jūn qún

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

bacterial community (e.g. in the gut)

xì jūn qún

giản thể

Từ điển Trung-Anh

bacterial community (e.g. in the gut)