Có 2 kết quả:

細菌武器 xì jūn wǔ qì细菌武器 xì jūn wǔ qì

1/2

Từ điển Trung-Anh

biological weapon (using germs)

Từ điển Trung-Anh

biological weapon (using germs)