Có 2 kết quả:

細菌性痢疾 xì jūn xìng lì jí细菌性痢疾 xì jūn xìng lì jí

1/2

Từ điển Trung-Anh

bacillary dysentery

Từ điển Trung-Anh

bacillary dysentery