Có 2 kết quả:

細菌戰 xì jūn zhàn细菌战 xì jūn zhàn

1/2

xì jūn zhàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) biological warfare
(2) germ warfare

xì jūn zhàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) biological warfare
(2) germ warfare