Có 2 kết quả:

細碎 xì suì细碎 xì suì

1/2

xì suì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fragments
(2) bits and pieces

Một số bài thơ có sử dụng

xì suì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fragments
(2) bits and pieces