Có 2 kết quả:

細嘴短趾百靈 xì zuǐ duǎn zhǐ bǎi líng细嘴短趾百灵 xì zuǐ duǎn zhǐ bǎi líng

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Hume's short-toed lark (Calandrella acutirostris)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Hume's short-toed lark (Calandrella acutirostris)