Có 2 kết quả:

狭长 xiá cháng狹長 xiá cháng

1/2

xiá cháng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

long and narrow

xiá cháng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

long and narrow