Có 1 kết quả:

狎妓冶游 xiá jì yě yóu ㄒㄧㄚˊ ㄐㄧˋ ㄜˇ ㄧㄡˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to be intimate with prostitutes and frequent brothels (idiom)