Có 2 kết quả:

硖石 xiá shí硤石 xiá shí

1/2

xiá shí

giản thể

Từ điển phổ thông

tên đất thuộc thành phố Hải Ninh, tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc

xiá shí

phồn thể

Từ điển phổ thông

tên đất thuộc thành phố Hải Ninh, tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc

Một số bài thơ có sử dụng