Có 2 kết quả:

侠士 xiá shì俠士 xiá shì

1/2

xiá shì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

knight-errant

xiá shì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

knight-errant

Một số bài thơ có sử dụng