Có 2 kết quả:

狭义相对论 xiá yì xiāng duì lùn狹義相對論 xiá yì xiāng duì lùn

1/2

Từ điển Trung-Anh

special relativity

Từ điển Trung-Anh

special relativity