Có 2 kết quả:

下輩子 xià bèi zi下辈子 xià bèi zi

1/2

xià bèi zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

the next life

xià bèi zi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

the next life