Có 1 kết quả:

下聘 xià pìn

1/1

xià pìn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to send the betrothal gifts
(2) (fig.) to conclude a marriage