Có 1 kết quả:

下身 xià shēn

1/1

xià shēn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lower part of the body
(2) genitalia
(3) trousers