Có 2 kết quả:

仙八色鶇 xiān bā sè dōng ㄒㄧㄢ ㄅㄚ ㄙㄜˋ ㄉㄨㄥ仙八色鸫 xiān bā sè dōng ㄒㄧㄢ ㄅㄚ ㄙㄜˋ ㄉㄨㄥ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) fairy pitta (Pitta nympha)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) fairy pitta (Pitta nympha)