Có 2 kết quả:

先天下之忧而忧,后天下之乐而乐 xiān tiān xià zhī yōu ér yōu , hòu tiān xià zhī lè ér lè ㄒㄧㄢ ㄊㄧㄢ ㄒㄧㄚˋ ㄓ ㄧㄡ ㄦˊ ㄧㄡ ㄏㄡˋ ㄊㄧㄢ ㄒㄧㄚˋ ㄓ ㄌㄜˋ ㄦˊ ㄌㄜˋ先天下之憂而憂,後天下之樂而樂 xiān tiān xià zhī yōu ér yōu , hòu tiān xià zhī lè ér lè ㄒㄧㄢ ㄊㄧㄢ ㄒㄧㄚˋ ㄓ ㄧㄡ ㄦˊ ㄧㄡ ㄏㄡˋ ㄊㄧㄢ ㄒㄧㄚˋ ㄓ ㄌㄜˋ ㄦˊ ㄌㄜˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

The first concern is affairs of state, enjoying the pleasure comes later. Quotation from essay On Yueyang Tower 岳陽樓記|岳阳楼记 by Song writer Fan Zhongyan 範仲淹|范仲淹

Từ điển Trung-Anh

The first concern is affairs of state, enjoying the pleasure comes later. Quotation from essay On Yueyang Tower 岳陽樓記|岳阳楼记 by Song writer Fan Zhongyan 範仲淹|范仲淹

Một số bài thơ có sử dụng