Có 2 kết quả:

纖維膠 xiān wéi jiāo纤维胶 xiān wéi jiāo

1/2

Từ điển Trung-Anh

viscose

Từ điển Trung-Anh

viscose