Có 2 kết quả:

纖維囊泡症 xiān wéi náng pào zhèng纤维囊泡症 xiān wéi náng pào zhèng

1/2

Từ điển Trung-Anh

cystic fibrosis

Từ điển Trung-Anh

cystic fibrosis