Có 2 kết quả:

纖悉無遺 xiān xī wú yí纤悉无遗 xiān xī wú yí

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) detailed and nothing left out (idiom); meticulous and comprehensive
(2) not missing an iota

Từ điển Trung-Anh

(1) detailed and nothing left out (idiom); meticulous and comprehensive
(2) not missing an iota