Có 2 kết quả:

纖屑 xiān xiè纤屑 xiān xiè

1/2

xiān xiè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

fine detail

xiān xiè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

fine detail