Có 2 kết quả:

纖芯 xiān xīn纤芯 xiān xīn

1/2

xiān xīn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

core (of a fiber)

xiān xīn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

core (of a fiber)