Có 2 kết quả:

纖腰 xiān yāo ㄒㄧㄢ ㄧㄠ纤腰 xiān yāo ㄒㄧㄢ ㄧㄠ

1/2

Từ điển Trung-Anh

slender waistline