Có 2 kết quả:

纖腰 xiān yāo纤腰 xiān yāo

1/2

xiān yāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

slender waistline