Có 2 kết quả:

賢相 xián xiàng贤相 xián xiàng

1/2

xián xiàng

phồn thể

xián xiàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

sagacious prime minister (in feudal China)