Có 2 kết quả:

显老 xiǎn lǎo ㄒㄧㄢˇ ㄌㄠˇ顯老 xiǎn lǎo ㄒㄧㄢˇ ㄌㄠˇ

1/2

Từ điển Trung-Anh

to look old

Từ điển Trung-Anh

to look old