Có 2 kết quả:

显示板 xiǎn shì bǎn ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ ㄅㄢˇ顯示板 xiǎn shì bǎn ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ ㄅㄢˇ

1/2

Từ điển Trung-Anh

information screen

Từ điển Trung-Anh

information screen