Có 2 kết quả:

显微 xiǎn wēi ㄒㄧㄢˇ ㄨㄟ顯微 xiǎn wēi ㄒㄧㄢˇ ㄨㄟ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) micro-
(2) microscopic
(3) to make the minute visible

Từ điển Trung-Anh

(1) micro-
(2) microscopic
(3) to make the minute visible

Một số bài thơ có sử dụng