Có 2 kết quả:

显微 xiǎn wēi顯微 xiǎn wēi

1/2

xiǎn wēi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) micro-
(2) microscopic
(3) to make the minute visible

xiǎn wēi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) micro-
(2) microscopic
(3) to make the minute visible

Một số bài thơ có sử dụng