Có 2 kết quả:

显微镜载片 xiǎn wēi jìng zài piàn顯微鏡載片 xiǎn wēi jìng zài piàn

1/2

Từ điển Trung-Anh

microscopic slide

Từ điển Trung-Anh

microscopic slide