Có 1 kết quả:

限定 xiàn dìng

1/1

xiàn dìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to restrict to
(2) to limit